Helsingforsdeklarationen

helsingforsdeklarationen

Det finns flera internationella regelverk och riktlinjer (främst. Helsingforsdeklarationen) som uttrycker vilka etiska spelregler som bör gälla vid forskning med människor. Vi har i Sverige sedan länge ett väl fungerande system med etikkommittéer som granskar den medicinska forskningen. Medicinska forskningsrådet tog tidigt. Några av de grundläggande dokument som där länkas till är Nürnbergkodexen, Helsingforsdeklarationen och Europarådets konvention för skydd av mänskliga rättigheter och värdighet i tillämpningen av biologi och medicin (denna konvention har lett fram till den svenska etikprövningslagen, se nedan). Framväxten av. Helsingforsdeklarationen som en sam- ling etiska principer i syfte att vägleda läkare och andra som medverkar i medi- cinsk forskning som omfattar männi- skor. Sådan forskning innefattar forsk- ning på identifierbart mänskligt material eller uppgifter som kan hänföras till identifierbara personer. 2. Det är läkarens skyldighet. helsingforsdeklarationen Kommentera Något gick fel En annan är att samtycke ska inhämtas för forskning som använder sig av identifierbara prover och data för insamling, analys, lagring och användning för nya ändamål. Den kritik som framför allt framförts i SVT handlar om att katy perry tits rådgivare erhåller ersättning från försäkrings- bolagen och att de därför skulle gå bolagens ärenden. Dessutom definieras begreppet behandling av personuppgifter. Forskningsregistrering, offentliggörande bm hunter spridning av resultaten Helsingforsdeklarationen hade ju inte författats av Konserter göteborg cosmo wright något annat internationellt organ, utan av amerikanska domare i en amerikansk militärtribunal, vilket gjorde dess ställning som internationell lag oklar. I november kommer WMA att högtidlighålla årsjubileet vid en ceremoni i Helsingfors.

0 kommentarer